ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


  • Θεωρώντας, ότι ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι δραστικά τροποποιημένος από την αρχική εκδοχή του, που είχε δοθεί για ολιγοήμερη διαβούλευση.
  • Κρίνοντας τον ως νομοθέτημα, το οποίο όχι μόνο δεν προστατεύει αλλάυποβαθμίζει σημαντικά και βάλλει ενάντια στο περιβάλλον, ιδιωτικοποιεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κι επαναφέρει την αναπτυξιακή λογική παρελθόντων ετών.
  • Αξιολογώντας τον ως αντιφατικό και με αντισυνταγματικές διατάξεις, εφόσον επιτρέπει τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και την εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός ζωνών προστατευόμενων περιοχών, νομιμοποιεί 500.000 αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις και ρέματα και υποβαθμίζει τους Φορείς Διαχείρισης και φύλαξης Προστατευόμενων Περιοχών, παραβιάζοντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Επισημαίνοντας ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν εισάκουσε τις τεκμηριωμένες επιφυλάξεις των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων επιστημών και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και το ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την κατάργηση επί της ουσίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και την επισήμανση του ότι το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως χρήση γης και όχι ως προστατευόμενο αντικείμενο (επισυνάπτεται).
  • Παραβλέποντας τον κεντρικό στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα «Πράσινο Σχέδιο», που διαπερνά οριζόντια όλες τις επιμέρους πολιτικές.
  • Καταγράφοντας, ότι δεν περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν άμεσα προστατευόμενες περιοχές, δραστηριότητες και εργαζόμενους στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γεγονός που θα επέβαλε τη συζήτησή του και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με πρόβλεψη λήψης απόφασης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα για το Υπ. Περιβάλλοντος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΒΑ :

-Ενώνει τη φωνή του μαζί με όσους θεωρούν ότι ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στρέφεται κατά του περιβάλλοντος, υιοθετώντας την άποψη των ειδικών – που τυγχάνει να είναι και επιστημονικός σύμβουλος μας - όπως αυτή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίησή του, με οικολογικό πρόσημο, όπως διατείνεται κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
-Καλεί την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ( ΕΝ.Π.Ε.) να αναλάβει το σύνολο των πρωτοβουλιών, προκειμένου να τροποποιηθεί ο Ν. 4685/20 στη βάση των παρατηρήσεων των επιστημονικών φορέων και της οικολογίας.
-Ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει στη σύνταξη ενός σχεδίου προστασίας και αναπτυξιακής αξιοποίησης του περιβάλλοντος της, που να αναδεικνύει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της Περιφέρεια μας από την ψήφιση του Ν.4685/20 και το οποίο να περιλαμβάνει:
  • Σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων χερσαίων περιοχών που κινδυνεύουν από χωροθετήσεις δραστηριοτήτων που είναι καταστροφικές για τα οικοσυστήματα και τα είδη που υπάρχουν σ’ αυτά. Το σχέδιο οφείλει να έχει διπλό στόχο τη προστασία τους και την ανάδειξη τους ως βασικό στοιχείο του σχεδίου εναλλακτικού τουρισμού στα νησιά μας αλλά και συνολικότερα ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για τη Περιφέρεια. Τώρα με τον νέο νόμο και το επίπεδο ΑΠΕ κάθε μεγέθους μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν οπουδήποτε με βάση την προηγουμένη ιδιωτικοποιημένη συνοπτική διαδικασία και έτσι η σχετική προστασία που παρείχε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, καταργήθηκε.
  • Σχέδιο διαχείρισης του θαλάσσιου πλούτου των νησιών και ειδικά των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που υπάρχουν σε όλα τα νησιά με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης PHAROS4MPAS που εκπονήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και αφορά στη «Συνύπαρξη των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην ΠΒΑ. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας και είναι υπό εξαιρετική πίεση όπως φαίνεται και από πρόσφατα πρωτοσέλιδα όπου αναφέρουν ότι τα νησιά μας πρωταγωνιστούν στην θανάτωση πολλών ατόμων φώκιας, ειδικά της προστατευόμενης monachus-monachus.
  • Σχέδιο Ενεργειακής μετάβασης και ενεργειακό σχεδιασμό με ήπιο χαρακτήρα βασισμένο στις ανάγκες των νησιών. Αντί της επιλογής ήπιων μορφών ενέργειας από όλο το φάσμα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τα νησιά μας φαίνεται να απειλούνται από τα μελλοντικά φαραωνικά σχέδια για ΒΑΠΕ στο Β. Αιγαίο. Έργα τα οποία θα απειλήσουν τη μοναδική βιοποικιλότητα, τις περιοχές natura και τις προστατευόμενες περιοχές και θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την οπτική του πεδίου, τα συγκριτικά δηλαδή πλεονεκτήματα των νησιών μας που αποτελούν τη βάση της τουριστικής πολιτικής καθώς και τον ολιστικό σχεδιασμό της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Ενιαίο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα η ΠΠ εστιάζεται στην εκ των υστέρων παρέμβαση γεγονός που δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Έλλειψη προληπτικής πολιτικής αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, μη ολοκλήρωση του σχεδίου προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή και άμεση έναρξη υλοποίησης του, λανθασμένοι τρόποι καθαρισμού ρεμάτων κλπ καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη μιας σωστής περιβαλλοντικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, αντί της προστασίας και της εξασφάλισης των υδατικών πόρων, βλέπουμε ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών υδάτων των ποταμών όπως ο Ευεργέτουλας, στον οποίο συστηματικά απορρίπτονται τα κατάλοιπα των πυρηνελαιουργείων.
Το Σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο υπό εκπόνηση ΕΣΠΑ για τη περίοδο 2021-27,θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, μέσω των ευρωβουλευτών, δίνοντας τους την αντίστοιχη πληροφόρηση για την πολιτική-οικονομική –κοινωνική και γεωπολιτική κατάσταση των νησιών μας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις