Οι προτάσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
      Με βάση τη πρόβλεψη του Συντάγματος (άρθρο 101) για την αναγκαιότητα ειδικών πολιτικών για τα νησιά, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επεξεργάστηκε ειδικό πρόγραμμα για τα ελληνικά νησιά, βασισμένο στους 3 άξονες που ακολουθούν:

Α) Υπηρεσίες Δημόσιου Συμφέροντος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την υποστήριξη της λειτουργίας τους
Σύστημα αδειοδοτήσεων πρώτης εγκατάστασης ή ανανέωσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων που να λειτουργεί με διαφάνεια.
Υπηρεσίες μεταφορών (θαλάσσιες και αεροπορικές) που να εξυπηρετούν τους κατοίκους, τους επισκέπτες αλλά και τις επιχειρήσεις.
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων που να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των νησιωτών σε ποιότητα και σε τιμές.
Υπηρεσίες υγείας ανασχεδιασμένες, με στελεχωμένες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες που να λειτουργούν προς όφελος των χρηστών.
Υπηρεσίες γενικής, επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης αλλά και κατάρτισης αναβαθμισμένες ώστε να παρέχουν στους νέους και τις νέες μας κίνητρα να αποκτήσουν στέρεες αλλά και ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες, αναγκαίες για κάθε σύγχρονο μικρό επιχειρηματία, επιστήμονα επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο, και στο πιο μικρό νησί.
Αναπτυξιακός σχεδιασμός και μηχανισμός αδειοδότησης και παραγωγής έργων υποδομής (συμπεριλαμβανόμενης της νομοθεσίας) προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου (μικρή κλίμακα).

Β) Δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας βασισμένων στην ποιότητα, στην αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών και στη γνώση
Ο σχεδιασμός συστήματος κινήτρων για την υποστήριξη ανταγωνιστικών, υπεύθυνων επιχειρήσεων με έμφαση στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών με αξιοποίηση τοπικών πόρων, ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας, προστασία περιβάλλοντος.
Η υποστήριξη της επαγγελματικής αλιείας με τις αναγκαίες υποδομές αλλά και τη σωστή διαχείριση του αλιευτικού πλούτου.
Οι υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης και οι Συνεταιρισμοί πρέπει να μετεξελιχθούν από γραφειοκρατικούς και κομματικούς μηχανισμούς (παροχής επιδομάτων και τυπικών ελέγχων) σε ουσιαστικούς μηχανισμούς στήριξης των παραγωγών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και μεταφοράς γνώσης για τις σύγχρονες τάσεις παραγωγής.
Η δημιουργία ευέλικτων δομών υποστήριξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, με συνεχή επανεκπαίδευση-κατάρτιση-υποστήριξη εργοδοτών και εργαζομένων.
Η δικτύωση των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (βελτίωση εγκαταστάσεων, εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζόμενων, χρήση τοπικών προϊόντων κλπ). Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των νησιών για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων με δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Γ) Διατήρηση του Περιβάλλοντος - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Πολεοδομικές παρεμβάσεις με αναπλάσεις των οικισμών για διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας των οικισμών των νησιών. Χωροταξικός σχεδιασμός για προστασία των δημόσιων χώρων, των φυσικών πόρων και του μοναδικού νησιωτικού τοπίου. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και ανάπτυξη μικρής κλίμακας ΑΠΕ. Αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης και απόθεσης στερεών αποβλήτων. Διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα μικρής κλίμακας και επανάχρηση νερού για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα. Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων (πχ. έλεγχος των γεωτρήσεων, πριμοδότηση στην εξοικονόμηση νερού, κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης και μικρών αφαλατώσεων με ΑΠΕ).


Υπεύθυνος Νησιωτικής Πολιτικής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: Γιάννης Σπιλάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις