ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


Η συζήτηση επί του προϋπολογισμού είναι η κορυφαία στιγμή σε κάθε ετήσιο κύκλο μιας εκλεγμένης αρχής αφού αποτυπώνει το τι σχεδιάζει να υλοποιήσει τον επόμενο χρόνο και μέσα από ποιες συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς αρμοδιότητας της.  Στη περίπτωση της Περιφέρειας είναι η αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η κοινωνική πολιτική, η πολιτική προστασία, η επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, ο αθλητισμός, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση.
Βέβαια για να είναι ορθολογική η συζήτηση θα έπρεπε να είχαμε συζητήσει και αποφασίσει ως ΠΣ πρώτα την συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΒΑ και τα σχέδια δράσης ανά τομέα (έστω πρωτόλεια αφού είναι η πρώτη χρονιά της θητείας της ΠΑ) και σήμερα να συζητάμε τόσο τις προτεινόμενες δεσμεύσεις ανά κωδικό του προϋπολογισμού σε αντιστοιχία με τις αποφασισμένες ενέργειες όσο και το τεχνικό πρόγραμμα – του οποίου τα κονδύλια είναι πλέον υποχρεωτικά ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό - αφού κατά τεκμήριο σε κάθε τομέα οι δράσεις που απαιτούνται για επιτευχθούν οι στόχοι περιλαμβάνουν και «λειτουργικές δαπάνες» και «επενδύσεις»- έργα. Δυστυχώς κατά μία λανθασμένη αντίληψη ο προϋπολογισμός έρχεται στο ΠΣ ως κατάλογος κωδικών στους οποίους αντιστοιχούν δαπάνες χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο θα προκύψει στη πορεία, ενώ το τεχνικό πρόγραμμα έρχεται αργότερα, ως ένας κατάλογος έργων χωρίς συνοχή και σαφή στόχευση και ποτέ δεν έρχονται συνολική στρατηγική και σχέδια δράσης παρά τις σχετικές προβλέψεις των νόμων που διέπουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
Το τεχνικό πρόγραμμα έχει προβλεπόμενες δαπάνες 16,8 εκ € και παρουσιάζει μια διπλή εικόνα: το εθνικό του σκέλος (το ΠΔΕ) έχει έργα με εκκρεμή προϋπολογισμό πολλαπλάσιο από τις πιστώσεις του (8,5 εκ έναντι 200 εκ) και το ευρωπαϊκό του σκέλος (ΕΣΠΑ) με ενταγμένα έργα πολύ λιγότερα από τις υπάρχουσες πιστώσεις, αφού τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε η κατάλληλη προετοιμασία και ενταγμένη δαπάνη 2020 μόλις 8,6 εκ €. Ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν μπορεί να απορροφήσει τους αυξημένους πόρους που έχουν δοθεί τα τελευταία 5 χρόνια με εμφανή κίνδυνο να χαθούν πολύτιμοι για την ανάπτυξη αλλά και για την τόνωση της οικονομίας πόροι της τάξεως των 20εκ € εκτός από τα 2,5εκ € που έδωσε η Περιφέρεια Αττικής για τη παράκαμψη Πλωμαρίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναλαμβάνονται «δεσμεύσεις» και εντάσσονται έργα μετά από επισκέψεις της πολιτικής ηγεσίας στα νησιά που τελικά καταλήγουν σε προτάσεις έργων που φουσκώνουν δυσανάλογα το τεχνικό πρόγραμμα αλλά όχι την απορρόφηση. Εργα, μη ώριμα από τεχνικής πλευράς, που αφού ενταχθούν παραμένουν λιμνασμένα και χωρίς κάποιος φορέας να αναλαμβάνει να φροντίσει να προχωρήσουν. Σοβαρή υστέρηση που πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν.
Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται σε ύψος 33,6 εκ €. Μεγάλο τμήμα των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες είναι δεσμευμένο σε μισθούς και αποζημιώσεις αιρετών και υπαλλήλων, στη μεταφορά μαθητών, στη δακοκτονία και σε δαπάνες λειτουργίας της περιφέρειας (πχ. καύσιμα, ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιών, αναλώσιμα γραφείου κλπ). Υπάρχουν όμως και άλλες πιστώσεις (τις εκτιμούμε σε τουλάχιστον 2εκ €) σε κωδικούς όπως τον 840 (δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων) που μέχρι σήμερα χρησιμοποιήθηκαν με αδιαφάνεια και την λογική «του ότι και αν τύχει», δηλαδή αιτήματα πάσης φύσεως φορέων, συλλόγων κλπ  «αναγκών», χωρίς κριτήρια, χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχους. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από το πώς αυξομειώνονταν τα ποσά όλη τη προηγούμενη περίοδο όπως προκύπτει και από τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών από το 2014 και μετά. Υπάρχουν επίσης οι κωδικοί 5240 (Αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας) και ειδικά αυτοί για δασοπροστασία και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης & κατασκευής έργων υποδομής βοσκήσιμων γαιών που δεν απορροφούνται ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, οι 5150 για δαπάνες ΠΣΕΑ κλπ. Την ίδια στιγμή που η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης ομιλεί για περιορισμένες πιστώσεις υπάρχουν 3,2 εκ € ως αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο (Τ140) που θα πρέπει να προγραμματιστούν από τώρα και να δοθούν οδηγίες στις υπηρεσίες για το πως θα το χρησιμοποιήσουν.
Αποτέλεσμα των παραπάνω πρακτικών είναι τα προβλήματα της Περιφέρειας σε ότι αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων να παραμένουν και να διευρύνονται με συνέπεια το κλείσιμο επιχειρήσεων, την μείωση των εισοδημάτων, την μετανάστευση, τη γήρανση του πληθυσμού. Αψευδής μάρτυρας η τελευταία θέση της ΠΒΑ στον δείκτη ανταγωνιστικότητας αλλά και η υστέρηση της σε όλους τους δείκτες ανάπτυξης.
Με βάση τα παραπάνω θα έπρεπε η συζήτηση του προϋπολογισμού να μην αφορά κατάλογο με κωδικούς, αλλά σχέδια δράσης ανά τομέα που να παρουσιάζονται από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες με συγκεκριμένη στόχευση που θα περιλαμβάνουν δράσεις από το σύνολο του προϋπολογισμού.
Η πρόταση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι να τελειώσουμε σήμερα με αυτή τη πρακτική και να προχωρήσουμε με συστηματικό τρόπο, που θα συμφωνήσουμε, πάνω σε συγκεκριμένους άξονες δράσης με στόχους που να αφορούν το σύνολο της δράσης της ΠΒΑ ανεξάρτητα από ποια πηγή χρηματοδοτούνται οι δαπάνες. Η πρόταση μας εστιάζεται σε 3 βασικούς στόχους:
 • Την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών (φυσικό, πολιτιστικό και παραγωγικό κεφάλαιο) για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας (ποιοτικά νησιά)
 • Τη προστασία των περιορισμένων περιβαλλοντικών πόρων, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την θωράκιση των νησιών της Περιφέρειας από την κλιματική αλλαγή (πράσινα νησιά)
 • Την μείωση των επιπτώσεων της νησιωτικότητας με συμβολή στην αναβάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των νησιών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά (νησιά ίσων ευκαιριών).
Η επίτευξη των στόχων αυτών επιτυγχάνεται μέσα από εστιασμένες δράσεις σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πολύ συνοπτικά σχέδια δράσης για κάθε τομέα με ενέργειες-έργα που αφορούν το σύνολο του προϋπολογισμού.

Σε ότι αφορά τον Πρωτογενή τομέα υποστηρίζουμε να ξεκινήσουν μια σειρά δράσεων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της τυποποίησης των προϊόντων καθώς και την υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας (ως μόνο μέσο για την αντιστροφή των καταστροφικά χαμηλών τιμών των πρώτων υλών) όπως:
 • Ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών στη παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία προϊόντων διατροφής
 • Σύνδεση αγροδιατροφής με τουρισμό με στήριξη της προώθησης τοπικών προϊόντων (πχ. καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά, τυρί, γιαούρτι, κρασί, μέλι, χάχλες, ούζο κλπ) με δράσεις στήριξης προβολής των τουριστικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα
 • Καθιέρωση και προβολή της ΠΒΑ ως της περιοχής παραγωγής του εθνικού ποτού μας του ούζου μέσα από τη στήριξη και προβολή δράσεων των ποτοποιών
 • Στήριξη δράσεων ανάδειξης της ποιότητας του λαδιού (πχ. δράσεις γευσιγνωσίας) ώστε να βρεθούν νέες αγορές με καλύτερες τιμές
 • Στήριξη δράσεων ανάδειξης των τυριών με έμφαση στα κίτρινα τυριά (πχ. δράσεις ενημέρωσης τοπικών παραγωγών και δράσεις γευσιγνωσίας) για εξεύρεση νέων αγορών με στόχο την
 • Στήριξη δράσεων ανάδειξης της ποιότητας και προώθησης του κρασιού
 • Στήριξη δράσεων που να αναδεικνύουν την ΠΒΑ ως γαστρονομικό προορισμό με δικτύωση, αναβάθμιση, εμπλουτισμό και προβολή δράσεων που αναφέρονται σε τοπικά προϊόντα (πχ. γιορτή του κάστανου, γιορτή του σύκου, γιορτή της μαστίχας κλπ) και γιορτές τοπικής κουζίνας (πχ. Food fest) με τη δημιουργία καλενταριού της Περιφέρειας.
 • Σταδιακή αξιοποίηση των μελετών που ανέθεσε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και αφορούν στον πρωτογενή τομέα
 • Μελέτη και σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζωονόσων.
 • Δράσεις στήριξης των γυναικείων συνεταιρισμών και γενικά της κοινωνικής οικονομίας
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης ομάδων παραγωγών
 • Υλοποίηση των διαχειριστικών σχέδια βοσκοτόπων ώστε να στηριχθεί η κτηνοτροφική παραγωγή και να προστατευθεί το περιβάλλον
Ένα τμήμα του έργου αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες της ΓΔ Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά είναι απαραίτητη και η αναβίωση της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, αλλά και η αξιοποίηση της ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ.

Σε ότι αφορά στον Τουρισμό θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του στόχου της αντιγραφής του μοντέλου ανάπτυξης άλλων νησιωτικών προορισμών που όπως φαίνεται, από τα αποτελέσματα των τελευταίων 20 ετών, έχει αποτύχει να και να στηρίξουμε την επιλογή για έναν νησιωτικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού βασισμένο σε 3 άξονες:
 • Θαλάσσιο τουρισμό (κρουαζιέρα, yatching, θαλάσσιες δραστηριότητες, θαλάσσια σπορ, αλιευτικό τουρισμό, καταδυτικό τουρισμό κλπ δίνοντας έναν ιδιαίτερο ρόλο στα μικρά νησιά της Περιφέρειας
 • Ιαματικό τουρισμό και τουρισμό ευεξίας (με αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, βοτάνων, φύσης, γαστρονομίας κλπ) με βάση το σχέδιο που θα ετοιμάσει η Επιτροπή που συστάθηκε και ήδη άρχισε να λειτουργεί
 • Ανάδειξη των ισχυρών μυθολογικών και ιστορικών προσώπων των νησιών όπως πχ. ο Ομηρος, η Σαπφώ, ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος, ο Αρίων, ο Ορφέας, ο Πυθαγόρας, ο Ικαρος, ο Ηφαιστος κλπ σε συνδυασμό με άλλα πολιτιστικά στοιχεία
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω χρειάζεται να υπάρξει εφαρμογή ενός διαφορετικού σχεδίου δράσης για τον τουρισμό που θα περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αφορά τον εμπλουτισμό του προϊόντος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ανανέωση του σχεδίου προβολής και πλήρης διαφοροποίηση του μοντέλου λήψης αποφάσεων στον τουρισμό που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό σχέδιο δράσης για τον τουρισμό που κατέθεσε η Συμπαράταξη Πολιτών με δράσεις που καλείται να υλοποιήσει η Δ/νση Τουρισμού σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις και νομικά πρόσωπα όπως η ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ, το ΚΑΕΕΚΤ Σάμου, η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ.

Σε ότι αφορά στον Πολιτισμό προτείνονται δύο άξονες δράσης: ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών και την στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας με υπερτοπικές δράσεις. Θεωρούμε ως προτεραιότητες δράσεις όπως:
 • δικτύωση και κατάλληλη προβολή μνημείων, μουσείων και συλλογών για την ανάδειξη των σημαντικότερων πτυχών της ιστορίας και της παραγωγικής παράδοσης νησιών μας (πχ. ναυτική παράδοση, παραγωγή ούζου, κεραμική, λαδιού, κρασιού, εσπεριδοειδών κλπ)
 • δικτύωση δρώμενων λαϊκού πολιτισμού και την προβολή τους μέσα από τη δημιουργία καλενταριού της περιφέρειας
 • προετοιμασία δημιουργίας κέντρων διήγησης της τοπικής ιστορίας ανά νησί τόσο για τη βελτίωση της αυτογνωσίας των τοπικών πληθυσμών όσο και για την ενημέρωση των τουριστών (προμελέτες ωρίμανσης) αξιοποιώντας υπάρχοντα κτίρια.
 • στήριξη δράσεων νέας πολιτιστικής παραγωγής μέσα από πχ. την δημιουργία χώρων πολιτιστικής παραγωγής και έκθεσης, την υποστήριξη μετακινήσεων καλλιτεχνών και έργων από και προς τα νησιά, την οργάνωση εργαστηρίων τέχνης για παιδιά διαφορετικών ηλικιών με εναλλασσόμενα θέματα, υλικά και εκπαιδευτές, την ανάδειξη της τοπικής μυθολογίας και ιστορίας μέσα από την καλλιτεχνική παραγωγή (πχ. προτομές για σχολεία και δημόσιους χώρους), την οργάνωση συμποσίων καλλιτεχνών με θεματικές που συνδέονται με την ιστορία, τη φύση, την καθημερινότητα των νησιών πχ. πουλιά, δέντρα, απολιθώματα, ναυάγια κλπ

Σε ότι αφορά στον Αθλητισμό η στόχευση θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή του πολιτισμού δηλαδή υποστήριξη υπερ-τοπικών δράσεων (με έμφαση στη νέα γενιά) αλλά και σε αθλήματα που έχουν έμφαση στη θάλασσα, το στοιχείο που ενώνει όλα τα νησιά και είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας (ιστιοπλοϊα, κωπηλασία, surfing, κανό κλπ), αλλά και τον αέρα ή την ανάδειξη της φύσης και των τοπίων (πχ. αγώνες ανωμάλου και ποδηλάτου). Οι δράσεις αυτές θα μπορεί να μην είναι στενά αγωνιστικές αλλά να προσελκύουν και ερασιτέχνες. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί σε συνεργασία με τους δήμους να δημιουργεί τις αντίστοιχες υποδομές. Με βάση αυτό το σκεπτικό προτείνεται να υπάρξει αρχικά στήριξη υπαρχουσών δράσεων αλλά και προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάπτυξης νέων.

Σε ότι αφορά στη Πολιτική Προστασία προτείνουμε να αναπτυχθούν δράσεις που να στοχεύουν στην πρόληψη από πυρκαγιές και από πλημύρες με παράλληλη ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος και ειδικά των προστατευόμενων περιοχών  με δράσεις όπως:
 • Ενημέρωση πολιτών με φυλλάδια, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, διαφημίσεις, ημερίδες
 • Εξοπλισμό εθελοντικών οργανώσεων
 • Οργάνωση σεμιναρίων για πιστοποίηση εθελοντών
 • Παρεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών
 • Παρεμβάσεις για τη μείωση κινδύνου πλημμυρών
 • Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
 • Αξιοποίηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων
Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν σε συνεργασία με Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος γενικότερα καθώς και τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Β.Αιγαίου.

Σε ότι αφορά δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής, είναι σημαντικό να λειτουργήσει ουσιαστικά το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα καταγράψει τις ανάγκες που έχουν οι διάφορες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για σχεδιασμό πολιτικής παρέμβασης συμπληρωματικά (και όχι ανταγωνιστικά) με δράσεις των δήμων. Μέχρι να τεκμηριωθούν οι ανάγκες παρέμβασης προτείνουμε:
 • Τη επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια ή εδρεύουν στα όρια της για υλοποίηση δράσεων
 • Την ανάπτυξη δράσεων για ομάδες πολιτικών με ειδικά προβλήματα (πχ. ΑΜΕΑ) όπως: καταγραφή των ομάδων γονέων που απασχολούνται με ΑΜΕΑ και υποστήριξη της δράσης του, δημιουργία σελίδας που να ενημερώνει τα άτομα ΑΜΕΑ για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και όπου θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήματα των ΑΜΕΑ, επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς για αναπηρία και αυτισμό, spot για την αναπηρία, δράσεις για τα παιδιά που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη και διευκόλυνση της καθημερινότητας των παιδιών όπως πχ. μουσικοκινητική, γυμναστική, απασχόληση, εξοπλισμός και δράσεις για παιδιά και ενήλικες – πχ. αθλητισμό, ειδικά όργανα σε παιδικές χαρές, ειδικές κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις, εκπαίδευση επαγγελματιών και γιατρών για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, χώρο για δημιουργική απασχόληση ΑΜΕΑ, έρευνα για καταγραφή των ΑΜΕΑ και των αναγκών τους ανά κατηγορία.
 • Την ανάπτυξη δράσεων για δημιουργική απασχόληση, επιμόρφωση και στήριξη επιχειρηματικότητας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (συμπεριλαμβανόμενων και των προσφύγων).
Σε ότι αφορά στον τομέα των Μεταφορών η πρόβλεψη δράσεων για πολύπλευρη ενημέρωση των οδηγών αλλά και των μελλοντικών οδηγών σε θέματα οδικής συμπεριφοράς ώστε να περιοριστεί η μάστιγα των ατυχημάτων - ειδικά νέων ανθρώπων- που έχει εξελιχθεί σε μεγάλο δημογραφικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό και τελικά αναπτυξιακό πρόβλημα ειδικά στη περιφέρεια μας.

Σε ότι αφορά δράσεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας προτείνουμε:
 • Διεξαγωγή έρευνας για τη κατάσταση υγείας των πολιτών, τις αιτίες που δημιουργούν την όποια νοσηρότητα και το πως το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται
 • Εφαρμογή της επιδότησης των επικουρικών γιατρών όπως συμβαίνει με τους αγροτικούς με ενιαία κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές περιπτώσεις (πχ. παιδίατροι Νοσοκομείου Σάμου).
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε όπως υπάρξει δέσμευση των παρακάτω ποσών ανά τομέα και η δέσμευση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών να συμπεριλάβουν τις παραπάνω προτάσεις στα ολοκληρωμένα σχέδια δράσης που υποχρεούνται να φέρουν προς ψήφιση με ανάλυση σε επίπεδο ενέργειας και κατανομή πόρων ανά κωδικό ή έργο που θα ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα. Αναλυτικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο κείμενο του προϋπολογισμού.
Αγροτική Ανάπτυξη: 480.000€
Τουρισμός: 520.000
Πολιτισμός: 240.000
Αθλητισμός: 60.000
Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος: 70.000
Κοινωνική Πολιτική: 120.000
Δημόσια Υγεία: 25.000
Μεταφορές 25.000

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις